எங்களைப்பற்றி

சுவிஸில் நடைபெறும் எம்மவர்களின் நிகழ்வுகள்

பற்றிய தகவல்கள் இங்கு வெளியிடப்படும்……

தொடர்புகளிற்கு

panmakkalswiss@gmail.com

தொலைபேசி இலக்கம்

079.5130975

079.7291146

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s